top
Print side E-mail side 

Om DRF

Danmarks Rejsebureau Forening (Association of Danish Travel Agents and Tour Operators) er brancheforening for danske rejsebureauer. Foreningen blev stiftet i 1938 og har siden sin stiftelse arbejdet for at skabe attraktive vilkår for rejsebureauerne i Danmark.

Det er Danmarks Rejsebureau Forenings vision at være anerkendt som en ledende politisk repræsentant og rådgiver for danske rejsebureauer.
Det er Danmarks Rejsebureau Forenings mission at skabe attraktive vilkår for den samlede danske rejsebranche, herunder varetagelse af økonomiske og politiske interesser på et etisk funderet og bæredygtigt grundlag. Vores forhold til det enkelte medlem tager udgangspunkt i gensidig respekt, åbenhed, ærlighed og lydhørhed for medlemmets individuelle forhold, behov og ønsker.
Danmarks Rejsebureau Forening yder professionel rådgivning til medlemmerne og hjælper med at løse rejsebureauernes udfordringer. Vores rådgivningsydelser og politiske arbejde er med til at skabe & sikre professionalisme og udvikling i rejsebranchen.


 

 

Hvem er medlem af DRF

100 danske bureauer er aktive medlemmer af DRF. Medlemsskaren omfatter både:
   

 • Forretningsrejsebureauer
 • IATA-akkrediteredebureauer
 • Rejsearrangører med rutefly
 • Bus og togrejsearrangører
 • Agentbureauer
 • Charterarrangører

Herudover er 20 virksomheder med tilknytning til rejsebranchen passive medlemmer af DRF. Disse er eksempelvis

 • Transportselskaber
 • Sightseeing selskaber
 • Turistvognmænd
 • Turistorganisationer
 • Hoteller og lignende

 

 

DRF's formålsparagraf

Danmarks Rejsebureau Forenings formål (foreningens vedtægter § 2) er gennem samling af virksomheder, foreninger og organisationer, herefter kaldet "virksomheder”, i rejsebureaubranchen og med tilknytning dertil at virke som repræsentativ og landsdækkende brancheforening for rejsebureauerhvervet i Danmark.


 
Til opnåelse af dette formål skal Foreningen gennem dennes bestyrelse, fraktioner og sekretariat især:
 • virke for at fastholde og styrke rejsebureauerhvervets anseelse som en effektiv og professionel gren af dansk erhvervsliv
 • medvirke til sikring og udbygning af et frit internationalt rejseliv
 • varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser i forholdet til myndigheder og andre offentlige eller private organer
 • at styrke den kollegiale forståelse og samarbejdet mellem medlemmerne indbyrdes
 • bistå medlemmerne gennem konsultativ virksomhed i spørgsmål, der vedrører rejsebranchens forhold
 • arbejde for, at der hos det rejsende publikum skabes en begrundet forståelse for og tillid til, at medlemskab af DRF betyder størst mulig sikkerhed for professionel og seriøs rejselivsservice
 • arbejde for dygtiggørelse af medarbejdere i rejsebranchen gennem forbedring og udbygning af de faglige uddannelsesmuligheder af enhver art
 • repræsentere det danske rejsebureauerhverv i internationale organisationer, hvor danske interesser naturligt bør varetages.

Stk. 2
Ved rejsebureauvirksomhed forstås blandt Foreningens medlemmer erhvervsvirksomhed indenfor et eller flere af følgende hovedområder:

 1. Billetudstedelse, dvs. på basis af autorisation som agent at sælge og udstede billetter til offentlige eller koncessionerede transportselskabers transportmidler, fly, tog, bus eller skib.
 2. Arrangement af pakkerejser, dvs. tilrettelæggelse af rejser ved sammensætning af flere enkeltydelser, typisk transport, hotelophold, transfers m.m. til et samlet rejseprodukt, der direkte og/eller gennem andre rejsebureauer, udbydes til salg på grundlag af kataloger, brochurer, prislister eller andet markedsføringsmateriale, der er beregnet til almindelig uddeling til publikum.
 3. Rejseagentvirksomhed, dvs. virksomhed med salg og formidling af rejselivsprodukter som beskrevet under 1) og 2). Endvidere servicevirksomhed med reservation af hotelophold og andre rejselivsydelser.
Til enhver form for rejsebureauvirksomhed hører endvidere en række servicefunktioner overfor det rejsende publikum såsom informations- og oplysningsvirksomhed vedrørende rejse- og trafikforhold, herunder formidling af visering, rejseforsikringer m.v.


   

   

  DRF's vedtægter


  DRF's vedtægter bliver godkendt af DRF's medlemmer på den årlige generalforsamling.

  Vedtægterne blev ændret på generalforsamlingen den 5. april 2017. Gældende vedtægter kan downloades i en PDF udgave   

   

  DRF's etiske regelsæt

  DRF fremlagde på sin generalforsamling den 29. marts 2006 et forslag til etisk regelsæt. Det etiske regelsæt blev enstemmigt vedtaget, og det betyder, at samtlige DRF’s medlemmer skal leve op til kravene heri. Det etiske regelsæt fik foretaget en række ændringer ved generalforsamlingen i 2015. Ændringerne fremgår med rødt i dokumentet, der kan downloades nedenfor.  Hovedpunkterne i det etiske regelsæt gengives nedenfor uden bilag. Det er naturligvis også muligt at downloade den fulde version af det etiske regelsæt


   

   
  1. Servicestandard
   1.1. Medlemmer skal opretholde en høj servicestandard over for kunder, og drive deres forretning på en måde, der ikke kan ødelægge branchens og DRF’s gode navn og rygte. Yderligere krav til adfærd over for kunder findes i bilag 1.
   
  2. Minimumskrav til brochurer, i annoncering og markedsføring
  2.1. Et medlem skal sikre sig, at deres brochurer, annoncering og anden markedsføring overholder prismærknings- og markedsføringsloven og eventuelt anden relevant lovgivning. Yderligere uddybning findes i bilag 2. 
    
  3. Databeskyttelse 

  3.1. Medlemmer skal overholde register- og persondatalovgivningen og skal sikre sig, at det har en effektiv politik, der sikre kundernes personlige oplysninger. Yderligere uddybning findes i bilag 3.
    
  4. Adfærd over for DRF
  4.1. Medlemmer er forpligtet til at besvare henvendelser fra DRF inden for den af DRF angivne frist. Medlemmer er forpligtet til at indsende ønskede oplysninger, herunder regnskaber og nøgletal, inden for den af DRF angivne frist. Yderligere uddybning findes i bilag 4.
    
  5. Generel adfærd
  5.1. Medlemmer skal på deres forretningsadresser kunne fremvise dokumentation for medlemskab af DRF samt eventuel garantistillelse over for Rejsegarantifonden.
  5.2. Medlemmer skal betale regninger til forfaldstid eller på et af kreditor accepteret tidspunkt.
    
  6. Overtrædelse og håndhævelse
  6.1. Såfremt et medlem overtræder dette Etiske Regelsæt, skal dette forhold anmeldes til sekretariatet for en indledende undersøgelse. De yderligere regler findes i bilag 5.
    
  7. Kriseberedskab
  7.1. Medlemmer har udarbejdet procedurer for håndtering af kriser der måtte opstå og som involverer medlemmernes kunder, såvel i Danmark som i udlandet.
    
  8. Bæredygtige rejser
  8.1. DRF ønsker at bidrage positivt til, at den økonomiske vækst baseres på bæredygtighed efter prin-cippet people, planet og profit. DRF vil arbejde med, hvordan DRF og dets medlemmer kan påtage sig et ansvar i hele værdikæden for medlemmers produkter og aktiviteter, og opfordrer Medlemmerne til at selv at afgøre hvilken tilgang og hvilke aspekter af bæredygtighed de finder mest relevante at arbejde med inden for deres forretning.
  8.2. DRF er forpligtet til FN’s globale etiske kodeks for turisme vedtaget af FN’s turismeorganisation (UNWTO) og opfordrer DRF’s medlemmer til at forsøge at efterfølge kodeksens overordnede prin-cipper, som dækker over økonomiske, sociale, kulturelle og miljømæssige aspekter af turisme. Prin-cipperne er uddybet i bilag 6.


    

    

   Danmarks Rejsebureau Forening

   Vodroffsvej 32
   DK-1900 Frederiksberg C

   Telefon (+45) 35 35 66 11
   E-mail:

   Læs mere
    

   © 2019 Danmarks Rejsebureau Forening.
   SEO, SEM, CMS og Webdesign.
   HTML5 / CSS3